Główna  ->  Nasze usługi
      Niezależna  Grupa  Doradców
konsulting - ERP i MRP II, wybór systemu zintegrowanego klasy MRPII, analizy, aplikacje, zarządzanie projektami, analiza, metodologia, doradztwo - system zintegrowany, consulting


Ostatnia aktualizacja:
14.03.2019
Najlepiej widoczne
w MS IE 6.0
1024x768


© Copyright 2005-2019

Zarządzanie projektami, analiza, aplikacje, metodologia, modelowanie procesów, audyt, ERP, MRP II, wybór systemu - z nami to jest proste!


Zajmujemy się wszystkim co dotyczy zastosowań informatyki w zarządzaniu. Od planowania strategicznego, poprzez analizy, projekty, infrastrukturę techniczną, zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo po kierowanie przedsięwzięciami. Nasze doświadczenia zdobywaliśmy głównie w firmach doradczych i integratorskich oraz jako niezależni konsultanci pracując dla Klientów różnej wielkości, o różnych profilach i działających w różnych branżach:

 • banki i ubezpieczenia
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • produkcja mechaniczna
 • farmacja
 • energetyka
 • giełdy
 • produkcja oprogramowania
 • telekomunikacja

Pracowaliśmy dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, spółek giełdowych oraz organów administracji państwowej i samorządowej. Naszymi Klientami były firmy handlowe, produkcyjne i usługowe.

Wszyscy prezentowani na tych stronach fachowcy od wielu lat pełnią role kierownicze lub pracują jako kluczowi specjaliści. Chętnie podejmujemy się zadań złożonych, skomplikowanych i nietypowych. W kolejnych zakładkach tej strony prezentujemy typowe obszary działania, którymi od wielu lat zajmujemy się w naszej praktyce zawodowej.

Specyficzym obszarem działalności NGD.PL jest udział naszych doradców w projektach, których celem jest wybór systemu ERP/MRPII przez naszych klientów. Oferta naszych usług doradczych obejmuje współpracę o bardzo bardzo zindywidualizowanym zakresie na wszystkich etapach tego procesu. Opisujemy to jako zalecane naszym klientom postępowanie i zamieszczamy w zakładce wdrożenie systemu.
Po zakończeniu wdrożenia także możemy być pomocni, aby:

 • obiektywnie ocenić, czy firma wdrażająca wywiązała się z całości umowy,
 • zidentyfikować jakie cele wdrożenia nie zostały osiągnięte oraz jak je osiągnąć w przyszłości,
 • racjonalizować działania i procesy - w nowych warunkach pomóc by w pełni wykorzystać efekty wdrożenia.

czyli przeprowadzić końcowy odbiór, audyt powdrożeniowy i zaplanować dalsze działania.

Modelowanie procesów, analiza procesowa, analiza funkcjonalna

W prowadzonych przez nas pracach analitycznych wykorzystujemy zarówno podejście procesowe jak i funkcjonalne. W praktyce często łączymy oba podejścia, gdyż stosowane razem dają lepszą możliwość prezentacji i analizy sytuacji.

Fundamentalnym założeniem prowadzonych przez nas analiz jest całościowe rozpatrywanie organizacji. Pozwala nam to traktować każdą organizację jako zbiór współzależnych elementów, pomiędzy którymi istnieją różne interakcje. Konsultant - analityk identyfikuje te powiązania i wzajemne oddziaływania.

Celem analizy - określonym przez Klienta - może być poszukiwanie przyczyn problemów organizacyjnych i opracowanie efektywnych rozwiązań, ale także przygotowanie materiałów do dalszych prac. Typowym przykładem jest planowane postępowanie ofertowe czego przedmiotem jest albo gotowy system zintegrowany albo wykonanie dedykowanego systemu informatycznego.

Świadczymy także usługi w zakresie bydowy modeli procesów biznesowych. Modelowanie procesów jest wykorzystywane do sformułowania odpowiedzi na pytanie o koszty procesów i racjonalność ich przebiegu z punktu widzenia celów firmy. Doradcy rekomendują zmiany wskazując na możliwe kierunki racjonalizacji procesów.

Wyniki prac przedstawiamy przy pomocy ustrukturyzowanych charakterystyk opisowych i nieskomplikowanych form graficznych. Dokumentacja wynikowa ma na tyle prostą formę, że może być z powodzeniem wykorzystywana dalej w firmie przez pracowników - szczególnie jako materiał roboczy i dokumentacyjny dla służb zajmujących się strukturami organizacyjnymi.
Strategia informatyczna

Wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwie służy realizacji celów biznesowych firmy, a nie jest celem samym w sobie. Strategia informatyczna ma charakter służebny w stosunku do strategii biznesowej. Jest elementem strategii firmy jako całości, gdzie planom rozwoju działalności podstawowej odpowiadają plany rozwoju dziedzin obsługowych - w tym narzędzi wspomagania zarządzania.

Stosowana przez nas metodyka powstała na bazie doświadczeń z wielu tego rodzaju projektów. Cykl postępowania dzielimy na następujące etapy:

 • Analiza strategii firmy
      (cele biznesowe, wskaźniki efektywności, planowane zmiany, krytyczne czynniki sukcesu)

 • Analiza stanu obecnego
      (problemy biznesowe, procesy biznesowe, kompetencje kadry, systemy teleinformatyczne)

 • Analiza uwarunkowań
      (budżet, wspomaganie informatyczne dla procesów biznesowych, aplikacje i ich możliwości rozwoju,
      posiadana infrastruktura techniczna)

 • Rozwiązanie docelowe
      (model rozwiązania: standardy, architektura, infrastruktura, poziom integracji, aplikacje)

 • Plan wdrożenia
      (koszty, powiązania między zadaniami, harmonogram, analiza ryzyka, inne rekomendacje)Studium wykonalności

Studium wykonalności pozwala na ocenę możliwości i celowości podjęcia działań inwestycyjnych. Dostarcza wiedzy o szansach powodzenia przedsięwzięcia, czynnikach ryzyka i ewentualnych ograniczeniach. Obejmuje dwa główne elementy:

 • Analiza strategiczna celów biznesowych i wynikających z tego celów stawianych przed wdrożeniem.

 • Definicja ograniczeń pod względem:
  • dostępnych rozwiązań,
  • technicznym,
  • finansowym,
  • organizacyjnym i czasowych,
  • wiedzy, umiejętności i motywacji kadry,

Wybrany system będzie wdrażany przez kilka do kilkunastu miesięcy i po tym czasie rozpocznie się jego eksploatacja. Rzeczywistość firmy przez ten czas nie zatrzyma się a co najmniej część planowanych obecnie zmian zostanie wdrożona. Wszelkie planowane zmiany powinny być uwzględnione na tym etapie, aby dokonywany wybór uwzględniał nie tylko obecne potrzeby wspomagania operacyjnego, ale także przyszłe potrzeby informacyjne. Raport podsumowujący studium wykonalności przedsięwzięcia dostarcza kierownictwu firmy syntetycznych informacji o:

 • celach
 • założeniaach
 • ograniczeniach
 • wstępnym harmonogramie
 • ramowym budżecie przedsięwzięcia

Uzyskuje się więc odpowiedzi na strategiczne pytania - "Co?", "Po co?", "Dlaczego?" oraz "Ile?" i "Jak?". Efekt tych prac przedstawia uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne organizacji oraz możliwe scenariusze działania. Na tej podstawie kierownictwo może podjąć decyzje o rozpoczęciu prac przygotowawczych do inwestycji - mając pełne rozeznanie w głównych czynnikach, które zadecydują o powodzeniu przedsięwzięcia.
Audyt

Audyt dostarcza odpowiedzi na pytanie "jak jest?" oraz zaleceń "co robić dalej?". Innymi słowy - jest to przeprowadzenie oceny stanu rzeczywistego przy następujących warunkach brzegowych:

 • przedmiotem oceny jest zgodność przedmiotu audytu, np.:
  • prowadzenie ewidencji księgowej
  • przebieg wdrożenia systemu informatycznego
  • metody zarządzania jakością
  • bezpieczeństwa systemu informacyjnego
  z przyjętym wzorcem odniesienia, takim jak:
  • obowiązujące przepisy i normamy
  • pierwotna koncepcja, założenia czy plan
  • szeroko akceptowane praktyki dobrego działania
 • oceniający nie jest ani wcześniej nie był związany z przedmiotem oceny - zwykle jest to osoba lub podmiot zewnętrzny
 • raport końcowy zawiera zalecenia audytora co do wprowadzenia zmian w celu zbliżenia się do wzorca

Specyficzną formą audytu jest obserwacja przebiegu przedsięwzięcia i bieżące przedstawianie opinii oraz zaleceń audytorskich. Często stosowaną metodą zapewnienia jakości prac i kontroli nad projektem jest ciągły audyt projektu informatycznego prowadzony na użytek kierownictwa przez podmiot zewnętrzny.

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują zarówno role kierownicze, wykonawcze jak i audytorskie. Na ich bazie możemy podjąć się przeprowadzenia praktycznie każdego audytu w dziedzinie zastosowań informatyki w zarządzaniu.
Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem zwykle nie wymaga zatrudnienia etatowego pracownika. Przemawiają za tym dwa główne powody:

 • kierownik projektu jest potrzebny w pełnym wymiarze tylko w niektórych etapach projektu
 • projekt trwa określony czas - a po jego zakończeniu kwalifikacje szefa projektu mogą okazać się nieadekwatne do bieżących działań firmy.

Konsultant z naszej grupy może zorganizować i poprowadzić przedsięwzięcie informatyczne - jako zakontraktowany podwykonawca. Umiemy wpasować się w wewnętrzny klimat firmy i jednocześnie skutecznie narzucić dyscyplinę projektową. Potrafimy włączyć się w prace na dowolnym etapie przedsięwzięcia.